Wczytywanie...

text_increase

Polityka prywatności

Fundacja Energia-Działanie z siedzibą w Kozienicach przy ul. Maciejowickiej 4/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572818, NIP: 812-191-64-98, REGON: 362436518 zwana dalej „Fundacją” przechowuje, gromadzi i przetwarza (wykorzystuje) informacje o użytkownikach odwiedzających strony Fundacji, w tym w szczególności https://energia-dzialanie.org.pl, https://idaczerwcowa.pl, https://jezykigielka.pl, https://smykiewicz-rozycka.pl, https://chojraczka.pl.
Fundacja jest administratorem zebranych danych.
Fundacja szanuje prawo do prywatności Użytkowników i gwarantuje im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą poprzez wyłączenie możliwości obsługi plików cookie w swoich przeglądarkach. Pliki Cookies stosowane w stronach Fundacji nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.
Fundacja nie przekazuje zebranych danych innym firmom, instytucjom, organizacjom itp.
Osobom, których dane osobowe przetwarza Fundacja przysługują następujące prawa wynikające z przepisów RODO:

1. Każda osoba ma prawo do otrzymania informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych (w szczególności informacji w jakim celu, jakie dane i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały udostępnione itp.).

2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Fundacji odnośnie przetwarzania danych oraz może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać kopię danych, które przetwarzamy.

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać usunięcia danych osobowych (jeżeli uważa, że Fundacja nie prawa ich przetwarzać) lub wnieść sprzeciw odnośnie ich przetwarzania.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać sprostowania lub poprawiania danych osobowych.

Mechanizmy, które wykorzystujemy na naszych stronach to:

- Google Analitycs

- Facebook i Facebook Pixel

Przekaż 1% Przekaż 1,5%